NAME 義捐金合計 更新: 6/23/2019
HASHIMOTO $104
KANAMORI $66 合計 $913
FUJII $59
SHINTARO $55
SEKINE $50
TORU $50
GONDO $46
NOGUCHI $42
TAKUYA $34
AOKI $32
YOSHIDA $28
TAKAYUKI $28
ITO $25
HATTORI $25
MATSUURA $25
SHIBATA $23
ARASAKI $22
SHIMONO $21
TORIGOE $20
SAKANE $19
KABASAWA $16
KANABUCHI $16
NAOKI $13
OGAWA $11
FUJISAKI $10
YASUMITSU $10
FURUYAMA $8
MORIMOTO $8
TAKAKO $7
OSHITA $7
KUROIWA $6
HASEGAWA $5
KAMEI $4
HU $4
KUMAGAI $3
HIDEO(G) $2
kobayashi(G) $2
OZASA(G) $2
KAMINO(G) $1
kanke(G) $1
kawakubo PRO $1
YUJI $1
takasu(G) $1