NAME `ov
HASHIMOTO $54
KANAMORI $28
FUJII $23
YOSHIDA $16
TAKAYUKI $15
SEKINE $14
NAOKI $12
TAKUYA $9
NOGUCHI $9
SHINTARO $7
ITO $6
MORIMOTO $4
OGAWA $4
YASUMITSU $3
FUJISAKI $3
TORIGOE $3
FURUYAMA $2
AOKI $2
takasu(G) $1
ARASAKI $1
GONDO $1
TORU $1
KANABUCHI $1
kanke(G) $1
KUMAGAI $1
YUJI $1
SHIBATA $1
OSHITA $1
@ @
@ @
@ @
@ @
vSEPC $224