NAME `ov
HASHIMOTO $103
KANAMORI $63
FUJII $54
SEKINE $50
GONDO $46
NOGUCHI $42
TORU $37
SHINTARO $36
AOKI $29
TAKAYUKI $28
YOSHIDA $25
MATSUURA $25
ITO $24
TAKUYA $24
HATTORI $23
ARASAKI $22
SHIBATA $17
TORIGOE $15
KANABUCHI $13
NAOKI $13
KABASAWA $11
FUJISAKI $10
YASUMITSU $10
SHIMONO $9
FURUYAMA $8
MORIMOTO $8
SAKANE $7
OGAWA $6
TAKAKO $5
KUROIWA $4
KAMEI $4
HASEGAWA $3
OSHITA $2
HIDEO(G) $2
OZASA(G) $2
KUMAGAI $2
kobayashi(G) $2
HU $2
kawakubo PRO $1
takasu(G) $1
kanke(G) $1
YUJI $1
vSEPC $790
XVREVF 2019/5/18